Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Voor de verkopen op afstand (webshop) bestaan er afzonderlijke leveringsvoorwaarden.

1. De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.

5. Onze leveringen zijn contant betaalbaar in speciën of met bancontact, tenzij anders vermeld op de factuur. Onze leveringen voor professionele klanten (met BTW-nummer) zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 10 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6. Velgen die enkel worden geleverd zonder montage van banden en montage onder de wagen hebben alléén garantie (12 maanden na factuurdatum) op fouten tijdens fabricage. Indien velgen beschadigingen vertonen door montage van banden en montage onder de wagen door DERDEN zal er geen garantie van toepassing zijn. Lakbeschadiging door steenslag/borduurschade met oxidatie tot gevolg valt niet onder garantie.

7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

8. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van arrondissement Limburg gebracht.